باتوجه به در خواست روز افزون بيماران براي داشتن ترميم هاي مشابه با دندانهاي طبيعي ، به ويژه از نقطه نظر زيبايي ، استفاده از سراميکيهاي دنداني بيش از پيش مورد استقبال قرار گرفته است.کاربرد اين مواد در جهت فراهم نمودن جلوه اي زيبا،کمپاني ها را بر آن داشته است تا علاوه بر زيبايي به خواص فيزيکي و استحکام اين مواد نيز توجه خاصي داشته باشند و تلاش آنها براي بهبود و افزايش مزاياي استفاده از سييتم ها چشمگير بوده است سيستم متشکل از بلوکهاي سراميکي در چهار گروه مختلف ميباشد که در نهايت امکان ساخت فريم سراميکي را از دو تکنيک مهيا مي سازد و همچنين دسته بندي وسيعي از پودرهاي سراميکي امکان ونير کردن تمامي زير مجموعه هاي سيستم را فراهم نموده است و ما نيز در هر چه بهتر ارائه دادن اين سيستم ها اقداماتي کرده ايم تا رضايت هر چه بيشتر شما را شامل شود.
21
تیر1390
توسط : بني جبار