عکسهای موجود متعلق به دو مورد از کارهای انجام شده این لابراتوار از سیستم Implantium میباشد سیستمهایی که تا کنون در این لابراتوای انجام گرفته شامل:
ITI:1
SPI:2
IMTEC 3M:3
ILERIMPLANT:4
TBR:5
Tiologic:6
Iplantium:7
8:B&B
  میباشد

21
تیر1390
توسط : بني جبار
تصاویر